User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Woont u niet in Nederland, maar heeft u wel Nederlandse dividendbelasting betaald? U kunt die dividendbelasting dan (alsnog) terugvragen bij de Nederlandse Belastingdienst, mits de definitieve belastingdruk hoger is dan die voor vergelijkbare Nederlandse aandeelhouders. Laatstgenoemden kunnen immers de dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, terwijl de dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouders een eindheffing is. Particulieren moeten de teruggaafverzoeken indienen binnen 5 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de dividenden zijn ontvangen. Buitenlandse vennootschappen moeten de teruggaafverzoeken doen binnen 3 jaar na het tijdvak (boekjaar) waarin de dividenden zijn ontvangen.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

De beperking van de algemene gemeenschap van goederen is een stapje dichterbij gekomen. De Tweede Kamer heeft namelijk het daartoe strekkende wetsvoorstel aangenomen. Als ook de Eerste Kamer dit doet, dan wordt de gemeenschap van goederen beperkt tot het vermogen dat u en uw partner opbouwen tijdens het huwelijk. Vermogen dat u elk had vóór het huwelijk en giften en erfenissen die u ontvangt tijdens het huwelijk blijven privévermogen van de partner die deze vermogensbestanddelen ontvangt. Als u niet vastlegt wat uw vermogen was voordat u in het huwelijk trad, of als u de tijdens het huwelijk ontvangen schenkingen en/of erfenissen niet administreert, dan wordt er van uitgegaan dat deze goederen tot de gemeenschap behoren. Als u dat niet wil, moet u bewijzen dat dit niet zo is.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Een andere wijziging van de Wet werk en zekerheid voorziet in een compensatie voor de transitievergoeding die u verschuldigd bent bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze compensatie wordt betaald uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). De uniforme premie zal daardoor worden verhoogd. De compensatie moet het voor u als werkgever niet meer nodig maken om een werknemer na 2 jaar ziekte uitsluitend in dienst te houden om aan de betaling van de transitievergoeding te ontkomen. Ook deze maatregel moet op 1 januari 2018 in werking treden en krijgt mogelijk terugwerkende kracht.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Bent u met meerdere ondernemers en verrekent u gezamenlijke kosten die een van u heeft voorgeschoten? In dat geval kunt u baat hebben bij het systeem van kosten voor gemene rekening. U hoeft dan over de onderling in rekening gebrachte kosten geen btw te betalen. Maar u moet wel aan alle voorwaarden voldoen. Het hebben van slechts een kostenverdelingsovereenkomst is namelijk onvoldoende. De kostenverdeling moet onder andere vooraf in een verdeelsleutel zijn vastgelegd en het risico van de kosten moet alle deelnemende ondernemers aangaan en dus niet alleen degene die de kosten in eerste instantie betaalt en daarna doorberekent aan de anderen.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tot nu toe kan uw werknemer geen aanspraak maken op een transitievergoeding als er in een cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. Die gelijkwaardige voorziening kan zijn een eigen vergoedingsregeling, scholingsfaciliteiten, outplacement of een bovenwettelijke WW-regeling.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

In modelovereenkomsten staan bepalingen als: ‘Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in en is ook bij de uitvoering geheel zelfstandig’ of ‘Opdrachtnemer verricht zijn werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht’.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Bent u met een werknemer in onderhandeling over de beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden? Controleer in dat geval of er uitsluitings- of weigeringsgronden voor een uitkering (meestal ZWof WW-uitkering) aan de orde zijn. Als dat zo is, informeer uw werknemer dan over dit risico voorafgaand aan het sluiten van de beëindigingsovereenkomst. De rechter vernietigt anders de beëindigingsovereenkomst op verzoek van de werknemer als hem/haar een uitkering wordt geweigerd.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Bent u (para)medicus maar niet ingeschreven in het BIG-register, of bent u wel BIG-geregistreerd maar verricht u behandelingen buiten uw BIG-beroep? In dat geval wordt de toepassing van de medische vrijstelling vaak geweigerd. Daarin is sinds kort verandering gekomen omdat de voorwaarden voor toepassing van de medische vrijstelling zijn versoepeld.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

U kunt borg staan voor een schuld van uw BV. Als de BV de schuld niet kan voldoen, kan de bank de borgstelling inroepen. Heeft u de schuld van uw BV voldaan, dan krijgt u een regresvordering op uw BV. U kunt echter vervolgens het verlies op de regresvordering alleen aftrekken van uw inkomen als de borgstellingsovereenkomst zakelijk tot stand is gekomen. Die zakelijkheid blijkt uit een redelijke vergoeding voor het risico dat u loopt als borgsteller. Dat is een vergoeding die een onafhankelijke derde zou eisen als hij hetzelfde risico zou lopen als u. Wilt u borg staan voor een lening van uw BV? Zorg er dan voor dat u een zakelijke borgstellingsvergoeding opneemt in de borgstellingsovereenkomst.

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search