User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Het datalekken houdt kort gezegd in dat een bedrijf elke inbreuk op de beveiliging tegen het verlies of de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet melden bij de Autoriteit persoonsgegevens (voorheen: het College bescherming persoonsgegevens). De inbreuk kan een hack betreffen, maar bijvoorbeeld ook een technische fout of verlies of diefstal van een laptop waarop persoonsgegevens staan. De meldplicht geldt alleen als de inbreuk ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens of wanneer de kans daarop groot is.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Voor zover nu (27 januari 2016) bekend, vervalt de VAR per 1 mei 2016 en loopt de overgangstermijn tot 1 mei 2017. Uiteraard houden we u op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Gebruik modelovereenkomsten

U kunt uw (model)overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen om te laten beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking. U kunt echter ook een reeds goedgekeurde modelovereenkomst gebruiken. Deze worden gepubliceerd op de website van de Belastingdienst.

Overeenkomsten met toelichting ter goedkeuring kunt u mailen naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Als een holding-BV een dochter-BV verkoopt, wordt de fiscale eenheid in principe verbroken. Heeft de Belastingdienst een beschikking fiscale eenheid afgegeven, dan blijft echter de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw-schulden bestaan zolang de beschikking niet is ingetrokken.

U kunt dit voorkomen door de fiscale eenheid zo spoedig mogelijk schriftelijk op te zeggen. Verbreking van een fiscale eenheid is ook mogelijk als niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als de aandelen in een dochter-BV verkocht zijn. Ook dan is het verstandig om de verbreking van de fiscale eenheid zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Belastingdienst te melden. Zo voorkomt u het risico dat bijvoorbeeld de holding-BV nog hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor belastingschulden van de dochter-BV die na de verkoop van de aandelen in de dochter-BV zijn ontstaan. 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Op grond van fiscale en civielrechtelijke regelgeving mag u als DGA (en tevens werknemer van uw BV) uw pensioenregeling door uw ‘eigen’ BV laten uitvoeren.

Aan deze wijze van uitvoeren is wel de eis gesteld dat u ten minste 10% van het aandelenkapitaal van de werkgever BV bezit. Dat mag een direct of indirect aandelenbelang zijn. Wel is het zo dat aan de aandelen die u bezit, stemrecht moet zijn verbonden. Gaat u echter uw ondernemingsstructuur reorganiseren, dan moet u er goed op letten dat er bij het verhangen van aandelenpakketten geen stemrechten verloren gaan. Gebeurt dat wel, dan kan uw ‘eigenbeheerpensioen’ gevaar lopen. 

Inmiddels is duidelijk dat staatssecretaris Wiebes van Financiën andere plannen heeft met de fiscale faciliteit pensioen in eigen beheer. Wij houden de ontwikkelingen voor u in de gaten. 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Nadat de Tweede Kamer in november 2015 het Belastingplan 2016 had aangenomen, bleek de kans groot te zijn dat dit plan op onderdelen nog zou wijzigen. Om dit te voorkomen zijn er enkele aanvullende maatregelen getroffen om alsnog voldoende draagkracht te creëren. Uiteindelijk ging eind december 2015 ook de Eerste Kamer akkoord met het Belastingplan 2016.

Dit zijn de belangrijkste aanvullende maatregelen:

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

De bijtellingscategorieën voor de auto van de zaak zijn in 2016 teruggebracht tot de volgende vier categorieën:

  1. 4%-bijtelling voor de elektrische auto,
  2. 15%-bijtelling voor een auto met een CO2- uitstoot tot 50 gram per kilometer (de hybride auto);
  3. 21%-bijtelling voor een auto met een CO2- uitstoot van meer dan 50 maar niet meer dan 106 gram per kilometer;
  4. 25%-bijtelling voor een auto met een CO2-uitstoot van meer dan 106 gram per kilometer.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ja, dat zou u denken. Er wordt al zo lang over gewikt en gewogen. Er zijn inmiddels drie varianten bedacht: de vorming van een oudedagsbestemmingsreserve (OBR), het oudedagssparen in eigen beheer (OEB) en de gefaseerde afschaffing van de fiscale faciliteiten van pensioen in eigen beheer met een afkoopmogelijkheid.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Uw werknemer kan u verzoeken om meer of minder te mogen werken. Sinds 1 januari 2016 kan hij/zij u ook verzoeken om op andere werktijden te mogen werken of op een andere arbeidsplaats (bijvoorbeeld thuiswerken).

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

De Belastingdienst deelt uw bedrijf in een bepaalde sector in voor de sociale verzekeringspremies. U betaalt in de ene sector meer premie dan in de andere sector. Het is dus van groot belang dat u in de juiste premiesector bent ingedeeld.

Wijzigen uw bedrijfsactiviteiten, dan is de kans groot dat uw bedrijf in een andere sector moet worden ingedeeld. In de praktijk blijkt dat de sectorindeling vaak niet juist is. Laat daarom de sectorindeling controleren. Het kan u veel premie besparen als u in een sector wordt ingedeeld met een lagere premie. Bovendien bespaart u boetes en naheffingen als blijkt dat u in een andere sector moet worden ingedeeld en juist meer premie moet betalen. 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is uitsluitend een werkgeverslast. De werkgeversbijdrage is verlaagd van 6,95% in 2015 naar 6,75% in 2016.

Bepaalde uitkeringsgerechtigden en de directeur-grootaandeelhouder die niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, betalen een hogere Zvw-bijdrage. Dit percentage is verhoogd van 4,85% in 2015 naar 5,50% in 2016. U berekent de Zvw-bijdrage over het loon maar maximaal over het maximumpremieloon van € 52.763 (in 2015: € 51.976). 

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search