Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2019

Nieuwe Kleineondernemersregeling (KOR) niet altijd voordelig

De Kleineondernemersregeling (KOR) wijzigt op 1 januari 2020. De KOR wordt dan een btw-vrijstelling zonder btw-aftrekrecht in plaats van een vermindering op de af te dragen btw.

Heeft u nu ontheffing van de administratieve verplichtingen en is uw jaaromzet lager dan € 20.000? In dat geval wordt u automatisch aangemeld voor de nieuwe KOR. U bent dan vrijgesteld van btw en u heeft geen administratieve verplichtingen. Omdat u geen btw in rekening brengt aan uw klanten, kunt u de aan u in rekening gebrachte btw niet aftrekken.

Omzetdrempel

De omzet wordt gevormd door de som van de vergoedingen voor de door u verrichte prestaties. De wetgever heeft niet uitdrukkelijk aangegeven of hierbij moet worden uitgegaan van de gefactureerde omzet of het tijdstip van de geleverde prestaties. Uit de memorie van toelichting maken wij echter op dat het hier gaat om de omzet die volgens de normale btw-regels aan het kalenderjaar moeten worden toegerekend. Wel geldt de omzetgrens per kalenderjaar. Start u bijvoorbeeld in november van het kalenderjaar met uw onderneming, dan kunt u van de KOR gebruik maken als uw omzet voor de rest van dat kalenderjaar maximaal € 20.000 bedraagt.
Als omzet voor het bepalen van de omzetdrempel van € 20.000 moeten worden meegenomen:

  • leveringen en/of diensten die in Nederland zijn belast (ongeacht het tarief of verlegging);
  • de volgende vrijgestelde leveringen en/of diensten:
  • leveringen van onroerende zaken tot 2 jaar na eerste ingebruikname;
  • verhuur onroerende zaken;
  • financiële diensten en verzekeringsdiensten.

Voor de drempel telt niet mee de omzet die is behaald met de verkoop van roerende of onroerende bedrijfsmiddelen.

Let op!

Verhuurt u onroerende zaken en past u de nieuwe KOR toe? In dat geval kunt u niet opteren voor belaste verhuur!

Overschrijding omzetgrens

Overschrijdt u in de loop van het jaar – al dan niet incidenteel – de omzetgrens, dan wordt u vanaf dat moment weer btw-plichtig. U moet dan weer btw-aangifte doen, een btw-administratie bijhouden en btw-facturen uitreiken. Dit heeft ook tot gevolg dat u de komende 3 jaar geen gebruik meer kunt maken van de KOR. Bij overschrijding van de omzetdrempel is de KOR overigens niet meer van toepassing op de vergoeding voor de prestatie waarmee de omzetdrempel wordt overschreden. Stel, de omzet bedraagt tot september 2020 € 15.000. Vervolgens krijgt u een grote opdracht waarvoor u € 15.000 factureert. Met de vergoeding voor deze opdracht overschrijdt u de drempel van € 20.000, waarmee deze vergoeding niet meer onder de KOR valt en belast is met btw.

De nieuwe KOR kan ook nadelig zijn

De nieuwe KOR is niet in alle gevallen voordelig. De nieuwe KOR is bijvoorbeeld nadelig als u heeft geïnvesteerd in onroerende en/of roerende zaken waarop wordt afgeschreven en waarvan na het jaar van aanschaf en ingebruikname nog een herzieningsperiode loopt van respectievelijk 9 en 4 jaar. In die periode moet u aan ieder jaar respectievelijk 1/10e en 1/5e gedeelte van de bij aanschaf betaalde btw toerekenen. Vervolgens moet u aan het einde van ieder jaar beoordelen in hoeverre u recht heeft op aftrek van dat gedeelte van de btw. Dat hangt af van de mate waarin u dat jaar belaste of vrijgestelde prestaties verricht.

Bij de keuze voor de nieuwe KOR wordt u geacht van btw te zijn vrijgesteld en heeft u geen btw-aftrekrecht. Blijkt uit de herzieningsberekening dat u meer dan € 500 te veel in aftrek heeft gebracht, dan moet u het verschil aangeven op de aangifte van het laatste tijdvak van het boekjaar. De terugbetaling van herzienings-btw kan dus aanleiding zijn om niet voor de nieuwe KOR te kiezen. In dat geval kunt u zich uiterlijk vóór 20 november 2019 afmelden met het speciale afmeldformulier van de Belastingdienst. Meldt u zich niet tijdig af, dan zit u in beginsel 3 jaar vast aan de nieuwe KOR. Heeft u zich afgemeld, dan kunt u daarna 3 jaar geen gebruik maken van de nieuwe KOR.

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search

Wij zoeken een SALARISADMINISTRATEUR!!!!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Kom werken bij Bouwer & Officier B.V.