Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018

Nieuwe Privacywetgeving - AVG

De nieuwe Privacywetgeving onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (of in het kort: AVG) treedt op 25 mei 2018 in werking. Een belangrijke consequentie hiervan is, dat iedere organisatie die regelmatig persoonsgegevens verwerkt, passende organisatorische en technische maatregelen dient te treffen om deze persoonsgegevens te beschermen.

Door de snelle technologische ontwikkelingen zijn er veel veranderingen in de economie en het maatschappelijk leven, die een krachtig en meer coherent kader voor gegevensbescherming vereisen. Ook dienen de strengere regels volgens de Europese wetgever gesteund te worden door strenge handhaving, om zo het vertrouwen te waarborgen dat nodig is voor de ontwikkeling van de interne markt.

Bent u een opdrachtnemer die werkt op basis van een overeenkomst van opdracht? U heeft dan geen arbeidsovereenkomst, maar u voldoet wellicht niet aan de voorwaarden van het zelfstandig ondernemerschap. Om uitbuiting te voorkomen moet uw opdrachtgever u sinds 1 januari 2018 ten minste het wettelijk minimumloon betalen voor uw werkzaamheden.

Werkt u op basis van een aanneem-, uitgeef- of vervoersovereenkomst? Ook dan moet uw opdrachtgever u sinds 1 januari jl. ten minste het wettelijk minimumloon betalen.

Doet uw bedrijf giften aan culturele instellingen met een ANBI-status?

In dat geval mogen die tot maximaal € 5.000 met een factor 1,5 worden vermenigvuldigd voor de aftrek in de vennootschapsbelasting. Deze multiplier zou per 1 januari 2018 vervallen, maar daarvan is toch afgezien. De aftrek heeft zelfs een permanente status gekregen.

Let op

Uw bedrijf kan alleen van deze extra aftrekmogelijkheid gebruik maken als de culturele instelling een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is. Check dus eerst in het ANBI-register op de site van de Belastingdienst of de culturele instelling een ANBI-status heeft.

U kunt dit jaar gebruikmaken van een no-riskpolis voor het in dienst nemen van werklozen van 56 jaar of ouder, die langer dan een jaar een WW-uitkering hebben. Wordt de werknemer langdurig ziek, dan neemt het UWV het ziekengeld van u over.

Net als bedrijven in de vennootschapsbelasting mag u ook als particulier giften aan culturele instellingen met een ANBI-status tot maximaal € 5.000 met een factor vermenigvuldigen, maar dan voor de aftrek in de inkomstenbelasting. Deze multiplier bedraagt in dat geval 1,25. Deze vermenigvuldigingsfactor zou per 1 januari 2018 vervallen, maar ook daar is op teruggekomen. Ook deze multiplier heeft een permanente status gekregen.

Bent u in dienst (geweest) bij uw werk-BV, die u een pensioentoezegging heeft gedaan waarvan de uitvoering is overgelaten aan de holding-BV? Weet dan met welke BV u de afkoopovereenkomst moet sluiten. De holding-BV is de vennootschap die te zijner tijd de pensioenuitkeringen aan u moet doen. Gaan we ervan uit dat uw werk-BV netjes premies heeft betaald aan de holding-BV, dan is de holding-BV de contractspartij voor de afkoop van uw pensioenaanspraken. Ditzelfde geldt voor het geval waarin u pensioen wilt omzetten in een oudedagsverplichting (ODV).

Voor de heffing in box 3 geldt slechts één peildatum: 1 januari van het kalenderjaar. De waarde van uw vermogen op 1 januari 2018 verminderd met uw heffingsvrije vermogen is dus bepalend voor de inkomstenbelasting die u dit jaar in box 3 verschuldigd bent. Dit jaar bedraagt uw heffingsvrije vermogen € 30.000 (per belastingplichtige). Een verhoging met € 5.000 ten opzichte van vorig jaar. Bovendien wordt er meer aangesloten bij het werkelijk rendement op uw spaargeld. Daardoor wordt het fictief rendement waarover u 30% box 3-heffing moet betalen lager. In 2018 bedragen de fictieve rendementspercentages:

Uitbetalen en uitruilen overuren

U moet sinds 1 januari 2018 alle werknemers die meer werken dan de normale arbeidsduur van een fulltime werkweek (meestal 36, 38 of 40 uur per week) minimaal evenredig meer minimumloon betalen. Daarnaast gelden er sinds 1 januari 2018 nieuwe regels voor het uitruilen van loon voor overuren die tegen het wettelijk minimumloon worden betaald. Zo mag u het overwerkloon in bepaalde situaties niet meer geheel of gedeeltelijk uitruilen tegen andere arbeidsvoorwaarden (de zogenoemde cafetariaregeling). Zo kan bijvoorbeeld belast overwerkloon dat wordt uitbetaald tegen het wettelijk minimumloon, niet meer worden uitgeruild tegen onbelaste vergoedingen.

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search