Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

De NOW 2.0 met meer voorwaarden

De NOW wordt in aangepaste vorm met 4 maanden verlengd. Ook in de periode juni-juli-augustus en september kunt u van deze regeling (NOW 2.0) gebruikmaken, ook als u al subsidie NOW 1.0 hebt ontvangen.

Vanaf 6 juli 2020 kan de aanvraag NOW-subsidie 2.0 worden ingediend voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode juni tot en met september 2020. U dient (opnieuw) een aanvraag in voor subsidie NOW 2.0, als u (ook) in de tweede subsidieperiode NOWsubsidie wilt ontvangen. Er is dus geen ‘automatische’ verlenging van de subsidie. De aanvraagperiode loopt in ieder geval tot en met 31 augustus 2020.

Omzetverlies en loonsom

Ook in de NOW 2.0 is de mate van omzetdaling bepalend voor het recht op subsidie. De ondergrens is 20% omzetverlies. Hoe groter het omzetverlies hoe hoger het percentage van de loonkosten dat wordt vergoed, met een maximum van 90% bij een omzetverlies van 100%. De loonsom over de maand maart 2020 (peildatum 15 mei 2020) is daarbij bepalend voor het voorschot op de subsidie NOW 2.0. Heeft u al NOW 1.0-subsidie ontvangen, dan moet de periode van omzetdaling voor de subsidie NOW 2.0 aansluiten op de voor de omzetdaling in de subsidieregeling NOW 1.0 gekozen periode.

Hoogte subsidie NOW-2

De hoogte van de subsidie wordt op gelijke wijze als bij de subsidie NOW 1.0 bepaald, met dien verstande dat de opslag voor vakantiegeld en nadere kosten wordt verhoogd van 30% naar 40%. Ook voor de NOW 2.0 gelden als voorwaarden dat u de lonen van werknemers voor 100% moet doorbetalen en u tijdens de subsidieperiode geen aanvragen om bedrijfseconomisch ontslag mag doen. Als u deze voorwaarde overtreedt, wordt de NOW-subsidie gekort met 100% van het loon van de ontslagen werknemer. Dit was eerst 150%, maar de ‘boete’ van 50% is vervallen.

Collectief ontslag
Bij een voorgenomen collectief ontslag van 20 of meer werknemers moet u een akkoord hebben met de vakbonden of een andere personeelsvertegenwoordiging. Komt u er met hen niet uit, dan moet u een aanvraag voor mediation doen bij een nog op te richten commissie van de Stichting van de Arbeid. Heeft u geen akkoord of een mediationaanvraag, dan wordt het NOW 2.0-subsidiebedrag extra gekort met 5%.

Geen dividend- of bonusuitkeringen en/of inkoop eigen aandelen in 2020

Als extra voorwaarde voor de subsidie NOW 2.0 geldt dat er geen dividend, bonus of winstdelingen aan DGA’s, bestuurders en directie mogen worden uitgekeerd in 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Dit geldt ook voor andere bedrijven die niet via een aandeelhoudersvergadering werken, zoals coöperaties. Voor deze laatste groep geldt dit tot en met de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Om ervoor te zorgen dat deze voorwaarde proportioneel en controleerbaar is, zal geregeld worden dat deze verplichting alleen geldt voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen, waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Dit zijn bedrijven die een voorschot aan NOW-subsidie hebben ontvangen van € 100.000 of meer of naar de eigen inschatting van de onderneming een definitieve NOW-subsidie zullen ontvangen van € 125.000 of meer.

Let op!

Deze voorwaarde ziet niet op dividend, bonus en aandelen over 2019, waarvan in 2020 tot uitbetaling is overgegaan en ook niet op uitgekeerde bonussen of winstdelingen aan overig personeel.

Inspanningsverplichting tot stimuleren (bij- of om)scholen personeel

U krijgt tot slot een inspanningsverplichting om uw werknemers tot bij- of omscholing te stimuleren door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen, via bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-)fonds. Werknemers (en ook zzp-ers) zal daartoe een kosteloos crisispakket ‘NL Leert’ worden aangeboden met ontwikkeladviezen en online scholing, die zij vanuit huis kunnen volgen. De beoogde looptijd hiervan is juli tot en met december 2020. De exacte voorwaarden van deze regeling zullen nog worden gepubliceerd.

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search